Skip to main content

Wat is beschermingsbewind

Wat houdt Beschermingsbewind in

Beschermingsbewind (ook wel bekend als onderbewindstelling van goederen) houdt in dat de financiële belangen van mensen die hier (tijdelijk) niet toe in staat zijn of die te maken hebben met problematische schulden, worden behartigd door een bewindvoerder. Beschermingsbewind wordt ook vaak toegepast bij volwassenen of ouderen die cognitieve stoornissen of hersenaandoeningen hebben, zoals dementie, Alzheimer, Korsakov-syndroom, een hersenbloeding (CVA), Multiple Sclerose (MS), Huntington of Parkinson. Wij helpen u bij het indienen van de aanvraag bij de Rechtbank. De rechter kan beschermingsbewind instellen op verzoek van de betreffende persoon zelf, of op verzoek van bijvoorbeeld een partner of familielid. Bij een problematische situatie kan ook een Zorginstelling hierin voorzien.

Nadat de aanvraag is beoordeeld, kan de Rechtbank u oproepen voor een zitting waarbij de kantonrechter u persoonlijk vraagt waarom u onder bewind wilt worden gesteld. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, zal de Rechtbank dit bevestigen met een officieel document genaamd beschikking. 

Wanneer de kantonrechter uw bezittingen, waaronder geld, onder beschermingsbewind heeft geplaatst, verliest u de zelfstandigheid om beslissingen te nemen over uw inkomsten en uitgaven. De bewindvoerder zal deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Indien u kampt met problematische schulden, kunnen wij u begeleiden bij een eventuele schuldsanering (WSNP of MSNP). Zolang het mogelijk is, zullen wij samen met u beslissingen nemen.

Steffie legt uit wat beschermingsbewind is:

Wat is beschermingsbewind. Steffie legt uit.

Provisioneel bewind

Provisioneel bewindvoering is bedoeld voor situaties waarin acute bescherming van de betrokkene noodzakelijk is en er nog geen (onherroepelijke) beslissing is gegeven op het verzoek tot ondercuratelestelling. De rechter aan wie het verzoek tot ondercuratelestelling is gesteld, kan dan besluiten om een provisioneel bewindvoerder te benoemen.

Verzoek tot provisioneel bewindvoering
Het benoemen van een provisioneel bewindvoerder kan worden verzocht door degene die de ondercuratelestelling heeft ingediend. Bij ernstige zaken kan bijvoorbeeld Veilig Thuis een melding doen en kan de officier van Justitie de aanvraag verzoeken. De kantonrechter kan ook zelf besluiten om een provisioneel bewindvoerder te benoemen. Dit is mogelijk wanneer er onduidelijke zaken ten grongslag liggen of wanneer een nader onderzoek nodig is. De bewindvoerder/curator krijgt dan al wel alle bevoegdheden.

Taken provisioneel bewindvoerder
Bij de benoeming van de provisioneel bewindvoerder bepaalt de rechter welke goederen onder het provisioneel bewind worden gesteld. Naast het beheer van de goederen van de betrokkene kan de provisioneel bewindvoerder ook andere taken krijgen. Alle taken die een curator heeft, kunnen ook aan de provisioneel bewindvoerder worden gegeven.

Beëindiging provisioneel bewindvoering
Provisioneel bewindvoering is een tijdelijk noodmaatregel. De taken van de provisioneel bewindvoerder eindigen op het moment dat de curator door de rechter wordt benoemd en de curator met zijn taak begint. De taken eindigen ook als het verzoek tot ondercuratelestelling niet wordt gehonoreerd door de rechter.

Werkwijze:

Na een oriënterend gesprek met u en/of uw maatschappelijk werker of sociaal begeleider kan worden besloten dat beschermingsbewind voor u de enige oplossing is. Er wordt dan een aanvraag ingediend bij de Kantonrechter. Nadat u op een zitting aan de rechter uitleg hebt gegeven volgt een beschikking.
Als beschermingsbewindvoerder nemen wij dan de volledige financiële huishouding van u over. Binnen vier maanden na beschikkingsdatum brengen wij alles in kaart wat onder het bewind is gesteld, zoals inkomen, spaargeld, uitgaven en schulden. Dit noemen we een boedelopgave en sturen wij vervolgens naar de rechtbank. Daarnaast nemen wij de nodige reguliere taken over. Hierbij kunt U denken aan:

  • het aanvragen van een uitkering;
  • het aanvragen van huur en zorgtoeslag;
  • het onderhouden van contacten met instanties en relaties;
  • het betalen van de vaste lasten;
  • een betalingsregeling treffen bij schulden;
  • het verzoeken om kwijtschelding van gemeentebelasting;
  • het verzorgen van de belastingaangifte box-1;
  • de jaarlijkse verantwoording aan de rechtbank, te weten het jaaroverzicht van de inkomsten, uitgaven en (aflossing van) schulden.Voor dit werk open ik als beschermingsbewindvoerder bij de bank een beheer- en leefgeldrekening. Alle inkomsten en vaste uitgaven worden via de beheerrekening ontvangen en betaald. Aan de hand van een budgetplan wordt periodiek een bedrag overgemaakt op uw leefgeldrekening waarover u kunt beschikken.

Bekijk de volgende video: De Rechtbank legt uit hoe het bewind geregeld wordt: 

Inkomensbeheer

Soms kan het voorkomen dat u om verschillende redenen even de grip op uw financiële administratie kwijtraakt. Of misschien heeft u moeite met het aanvragen van toeslagen vanwege de toenemende digitalisering van overheidsdiensten. Inkomensbeheer of budgetcoaching kan in deze situaties uitkomst bieden. Bij deze vorm van hulp wordt er direct met u een (tijdelijke) overeenkomst gesloten, waarvoor geen tussenkomst van de kantonrechter nodig is.

Onze dienstverlening richt zich op het effectief ondersteunen bij het beheer van uw inkomsten en uitgaven. We stellen samen met u een budgetplan op en nemen de financiële administratie van u over. Door tijdig een budgetcoach in te schakelen, kunnen problematische schulden en administratieve chaos worden voorkomen.

Uiteindelijk streven we samen naar zelfredzaamheid en kan hij op termijn zijn zaken zelf weer regelen

Budgetcoach

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Praktijksituatie:

Een voorbeeld:

Tjerk en Karin(*) hebben het altijd goed gehad. Financieel waren er geen problemen. Op eens verandert de situatie. Karin verlaat Tjerk en zit hij alleen thuis. Omdat Karin de administratie deed en Tjerk geen verstand heeft van deze materie, ontstaat er een probleem.

Tjerk wordt regelmatig door angst overvallen als de postbode geweest is.
Hij maakt de post niet meer open en gooit alles in een doos.
Hij betaalt geen rekeningen meer.
Hij gaat snel via de achterdeur een blokje om als er een deurwaarder gesignaleerd wordt.
Tjerk is dan eigenlijk al aan de late kant maar nog niet te laat!

Geldproblemen op de werkvloer.

Financiële problemen bij werknemers kunnen leiden tot stress, wat hun vatbaarheid voor fraude en diefstal vergroot. Daarnaast brengt loonbeslag extra werk met zich mee voor de salarisadministratie en kan een werknemer met schulden vaker ziek zijn, waardoor de productiviteit afneemt. Aangezien het aantal werknemers met schulden toeneemt, heeft dit een negatieve invloed op de werkomgeving. Wat zijn de opties voor werkgevers om hiermee om te gaan?

Het Nibud heeft een handige webpagina waar u veel informatie kunt terugvinden.

(tekst Nibud.nl)

 (*) Gefingeerde namen.